آدرس کلکسیون مبل پایتخت :
 - نمایشگاه و خدمات پس از فروش
   آدرس: ایران – تهران – یافت آباد شرقی مبل – پلاک 27
   تلفن: 33-2166631129 (98+)
   فاکس: 2166631134 (98+)